raybet Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
ӣͶ羺  ĵ羺  ͵羺  
THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI TRƯỜNG THPT TIỂU LA
Thứ Tiết 10/1 10/10 10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9
Thứ 2 (Sáng) 1
2
3
4
5
Thứ 3 (Sáng) 1 QP (T.Lẻ) QP(T.Chẵn) TD TD
2 QP (T .lẻ) QP(T.Chẵn) TD TD
3 QP(T.Lẻ) QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn) TD
4 QP(T.Lẻ) QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn) TD
5
Thứ 4 (Sáng) 1 TD
2 TD
3 TD
4 TD
5
Thứ 5 (Sáng) 1 TD QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn)
2 TD QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn)
3 QP( T. chẵn) QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn)
4 QP(T.Chẵn) QP ( T.Lẻ) QP(T.Chẵn)
5
Thứ 6 (Sáng) 1 TD TD
2 TD TD
3 TD TD
4 TD TD
5
Thứ 7 (Sáng) 1
2
3
4
5
Thứ 2 (Chiều) 1 SiCN - Si4 NN - E1 VAN - V3 NN - E9 NN - E3 SINH - Si2 SINH - Si3 NN - E4 TN_HN - E5 HOA - H5
2 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
3
4
5
Thứ 3 (Chiều) 1 NN - E7 LY - L2 LY - L4 TOAN - T10 SINH - Si2 DIA - D2 SINH - Si3 VAN - V3 NN - E5 VAN - V4
2 NN - E7 LY - L2 VAN - V3 TOAN - T10 DIA - D2 TN_HN - Si2 SU - Sư7 TIN - Ti2 NN - E5 VAN - V4
3 TN_HN - E7 DIA - D1 VAN - V3 DIA - D2 TOAN - T6 VAN - V8 TIN - Ti2 SU - Sư7 HOA - H1 NN - E5
4 VAN - V4 SU - Sư7 TOAN - T6 TIN - Ti2 SU - Su2 VAN - V8 TOAN - T4 HOA - H1 LY - L4 LY - L1
5 VAN - V4 VAN - V8 DIA - D2 LY - L1 TN_HN - E3 SU - Su2 TOAN - T4 HOA - H1 SU - Sư7 DIA - D1
Thứ 4 (Chiều) 1 TIN - Ti2 TOAN - T1 SU - Su2 VAN - V1 DIA - D2 TOAN - T8 VAN - V2 LY - L5 TOAN - T4 HOA - H5
2 DIA - D2 TOAN - T1 TN_HN - E8 VAN - V1 KTPL - Su6 TOAN - T8 VAN - V2 VAN - V3 TOAN - T4 TN_HN - H5
3 TOAN - T8 LY - L2 DIA - D2 TIN - Ti2 SU - Su2 KTPL - Su6 LY - L5 VAN - V3 SU - Sư7 TIN - Ti3
4 LY - L2 TIN - Ti3 TIN - Ti2 SU - Su2 VAN - V2 DIA - D2 NN - E8 TOAN - T9 DIA - D1 LY - L1
5 LY - L2 SU - Sư7 NN - E8 LY - L1 VAN - V2 SU - Su2 TIN - Ti2 DIA - D2 TIN - Ti3 DIA - D1
Thứ 5 (Chiều) 1 VAN - V4 TOAN - T1 TOAN - T6 TOAN - T10 VAN - V2 NN - E8 LY - L5 NN - E4 LY - L4 TOAN - T9
2 VAN - V4 TOAN - T1 TOAN - T6 TOAN - T10 VAN - V2 NN - E8 LY - L5 NN - E4 LY - L4 TOAN - T9
3 SU - Sư7 DIA - D1 LY - L4 NN - E9 TIN - Ti2 VAN - V8 VAN - V2 LY - L5 HOA - H1 VAN - V4
4 TOAN - T8 VAN - V8 TIN - Ti2 SiCN - Si5 TOAN - T6 KTPL - Su6 HOA - H6 LY - L5 HOA - H1 LY - L1
5 TOAN - T8 VAN - V8 SiCN - Si5 LY - L1 KTPL - Su6 TIN - Ti2 HOA - H6 HOA - H1 DIA - D1 SU - Sư7
Thứ 6 (Chiều) 1 SU - Sư7 NN - E1 SU - Su2 SiCN - Si5 TIN - Ti2 TOAN - T8 TN_HN - Si3 TOAN - T9 VAN - V5 NN - E5
2 DIA - D2 NN - E1 NN - E8 NN - E9 SU - Su2 TOAN - T8 SINH - Si3 TOAN - T9 VAN - V5 NN - E5
3 TOAN - T8 TN_HN - H6 NN - E8 TN_HN - E9 TOAN - T6 TIN - Ti2 TOAN - T4 SU - Sư7 TIN - Ti3 TOAN - T9
4 TIN - Ti2 TIN - Ti3 SiCN - Si5 SU - Su2 TOAN - T6 NN - E8 HOA - H6 DIA - D2 TOAN - T4 SU - Sư7
5 SiCN - Si4 HOA - H6 TOAN - T6 DIA - D2 SINH - Si2 SU - Su2 SU - Sư7 TIN - Ti2 TOAN - T4 TIN - Ti3
Thứ 7 (Chiều) 1 LY - L2 HOA - H6 LY - L4 VAN - V1 NN - E3 SINH - Si2 NN - E8 TOAN - T9 NN - E5 HOA - H5
2 NN - E7 HOA - H6 VAN - V3 VAN - V1 NN - E3 VAN - V8 NN - E8 TN_HN - E4 VAN - V5 TOAN - T9
3 TN_HN - E7 TN_HN - H6 TN_HN - E8 TN_HN - E9 TN_HN - E3 TN_HN - Si2 TN_HN - Si3 TN_HN - E4 TN_HN - E5 TN_HN - H5
4 TN_HN - E7 TN_HN - H6 TN_HN - E8 TN_HN - E9 TN_HN - E3 TN_HN - Si2 TN_HN - Si3 TN_HN - E4 TN_HN - E5 TN_HN - H5
5 SH - L2 SH - V8 SH - V3 SH - E9 SH - V2 SH - Si2 SH - Si3 SH - E4 SH - L4 SH - V4