raybet Nâng cao tinh thần tự học - Học để khẳng định mình
ӣ͵羺    ĵ羺  
TRƯỜNG THPT TIỂU LA
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị Thủy
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/8 12/9 10/10 10/9
Thứ 4 10/8 10/9
Thứ 5 12/9 12/8 10/10 10/8
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Trần Ngọc Nhô
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/5 10/4 10/3 10/2
Thứ 4 10/4 10/1 10/2 10/5 10/7
Thứ 5 12/7 12/4 12/5 12/6
Thứ 6 12/7 12/6 10/1 10/7 10/3
Thứ 7 12/4 12/5
Thời khoá biểu giáo viên Nông Thị Oanh
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/5 11/4 12/1 11/3
Thứ 4
Thứ 5 12/3 12/1 12/2 11/2 11/1
Thứ 6 11/8 11/9 11/7 11/6
Thứ 7 12/3 12/2 12/1
Thời khoá biểu giáo viên Liên Thị Thu
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/5 10/10
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 11/5 11/5 10/10 10/10
Thứ 7 11/5 11/5
Thời khoá biểu giáo viên Hồ Trần Thị Bảo Chuyên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/3 11/3
Thứ 3 11/1 11/4
Thứ 4 11/1 11/1
Thứ 5 11/4 11/4
Thứ 6 11/4 11/3
Thứ 7 11/3 11/1 11/4
Thời khoá biểu giáo viên Cao Thị Cúc
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/3 11/3
Thứ 3 11/4 11/3
Thứ 4 11/1 11/4
Thứ 5 11/4 11/1 11/3
Thứ 6 11/1 11/1 11/4
Thứ 7 11/4
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Hữu Phúc
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/7
Thứ 3 11/7
Thứ 4 12/4 12/4 11/9 11/9
Thứ 5
Thứ 6 12/4 12/4 11/7 11/9 11/9
Thứ 7 11/7 11/7
Thời khoá biểu giáo viên Ngô Thị Lành
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/2 11/2 12/5
Thứ 4
Thứ 5 11/6 11/6
Thứ 6 12/5 12/5 11/2 11/2 11/6 11/6
Thứ 7 12/5
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị Tình
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/7 12/7 12/9 10/4
Thứ 3 12/9 12/9 12/7 10/4
Thứ 4 12/7 12/9
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7 10/4 10/4 10/4 10/4
Thời khoá biểu giáo viên Võ Thị Thúy Nga
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/1 12/1 10/7
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 10/7 10/7
Thứ 6
Thứ 7 12/1 12/1 10/7 10/7 10/7 10/7
Thời khoá biểu giáo viên Lê Văn Đức
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/8
Thứ 3 10/8 10/8 10/9
Thứ 4 12/6 12/6
Thứ 5
Thứ 6 12/6 12/6 10/9 10/9
Thứ 7 10/8 10/8 10/8
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Dương
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/3 12/3
Thứ 4
Thứ 5 12/8 12/3
Thứ 6 12/8 12/8
Thứ 7 12/8 12/3 12/3
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Toàn
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/1 10/1 10/1
Thứ 4 12/2 12/2
Thứ 5
Thứ 6 12/2 12/2
Thứ 7 12/2 10/1 10/1 10/1
Thời khoá biểu giáo viên Phạm Thị Bích Nga
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10/2 10/6 10/2
Thứ 5 10/5 10/5
Thứ 6 10/2 10/2 10/5
Thứ 7 10/6 10/6 10/2 10/2
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Vân
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/3
Thứ 3 11/8 11/8
Thứ 4
Thứ 5 10/3 11/8
Thứ 6 10/3 10/3 11/8
Thứ 7 10/3 10/3 10/3
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Văn Phu
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/8 10/8 10/7 10/7
Thứ 4
Thứ 5 10/8 10/8 10/7
Thứ 6
Thứ 7 12/8 12/8
Thời khoá biểu giáo viên Thái Ngọc Đối
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/7 11/6
Thứ 4 12/2 12/1 11/3 11/6 11/7
Thứ 5 12/1 12/2 11/3
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Tiến Vinh
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/1
Thứ 3 12/5
Thứ 4 11/2 11/1
Thứ 5 11/2 11/4 12/5
Thứ 6
Thứ 7 11/4 12/5
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Kim Nguyệt(H)
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/5 12/5
Thứ 3 12/5 12/4 12/4
Thứ 4 12/5
Thứ 5 12/4 12/4
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị Phụ
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/9
Thứ 3
Thứ 4 10/9 10/9
Thứ 5 12/6 12/4
Thứ 6
Thứ 7 12/6 12/4 12/4 10/9 10/9 10/9
Thời khoá biểu giáo viên Đinh Văn Tú
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/9 10/3
Thứ 4 12/6 11/3 12/9 10/9 10/3
Thứ 5 10/9 10/3
Thứ 6 12/9 12/6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Hồ Thị Hoài Hương
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/4
Thứ 3 10/10 10/10
Thứ 4 10/10 10/1 10/1
Thứ 5
Thứ 6 12/4
Thứ 7 10/1 10/1
Thời khoá biểu giáo viên Hồ Thị Thu Thủy
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/6 11/7
Thứ 4 12/5 12/3 11/5 12/3
Thứ 5 11/5 12/3 11/6 11/7
Thứ 6 12/1 12/9 12/2 12/5
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Trương Minh Hà
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/2 11/8 10/8
Thứ 4
Thứ 5 10/8 10/8 10/2
Thứ 6
Thứ 7 10/2 11/9 10/8
Thời khoá biểu giáo viên Mai Thị Trúc Hà
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/6 12/8
Thứ 3 11/1 11/2 11/4
Thứ 4 11/4 12/7 11/3 11/1
Thứ 5
Thứ 6 11/3 12/4 12/5 11/2
Thứ 7 11/6 11/7
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị May
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/4 12/5
Thứ 4
Thứ 5 12/4 12/7 12/5 12/6
Thứ 6
Thứ 7 12/7 12/6 12/6
Thời khoá biểu giáo viên Văn Thị Bé
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/5
Thứ 3 10/4 10/5
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 10/4
Thứ 7 10/5 10/5 10/5 10/5
Thời khoá biểu giáo viên Trương Thị Hồng Minh
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/8 12/9 12/3 10/6
Thứ 3 10/6
Thứ 4
Thứ 5 12/3 12/8 12/9
Thứ 6 10/6 10/6
Thứ 7 10/6 10/6 10/6
Thời khoá biểu giáo viên Trần Thị Thu Thảo
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/4 10/1
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 11/2 11/5
Thứ 6 11/3 10/1
Thứ 7 11/1 11/1
Thời khoá biểu giáo viên Đoàn Thị Kim Hoa
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 10/3 10/2
Thứ 6 10/3 11/8 10/2
Thứ 7 11/7 11/6 11/9
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Viết Trung
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/2 12/1
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 12/1 12/2
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Huỳnh Văn Chung
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/9 12/7 10/4 10/5
Thứ 4 12/9 12/7 10/2 10/4 10/3 10/5
Thứ 5
Thứ 6 10/2 10/4 10/3 10/5
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Thu Hà
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/4 12/6
Thứ 3 12/1 12/5 12/3
Thứ 4 12/1 12/7 12/5 12/8
Thứ 5 12/2
Thứ 6 12/9 12/5 12/1
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Viết Quang
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/6
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 11/9 11/7 11/8
Thứ 6 11/4 11/2 11/1 11/3 11/5
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Thanh Cúc
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/3 11/5 12/4 11/9
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5 11/7 11/8
Thứ 6 12/4 11/3 12/3
Thứ 7 11/6 11/6
Thời khoá biểu giáo viên Trương Thị Hương
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/6 12/8 12/2
Thứ 4 12/2 12/6 12/8 10/4 10/5
Thứ 5 10/5 10/4
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Nga
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/6 10/7 10/10 10/8
Thứ 4 10/8 10/10
Thứ 5 11/4 11/1 11/2 10/1 10/9
Thứ 6 10/1 10/7 10/9 10/6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Phúc Hường
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 11/3 11/3 10/10 10/10 11/9 11/9
Thứ 5 11/3 11/3 11/3 10/10 10/10 11/9 11/9
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Trần Thị Ngọc Phượng
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/3 10/3 11/6 11/6
Thứ 4 11/6 11/6
Thứ 5 12/9 12/9 12/7 12/7 10/3 10/3
Thứ 6 12/7 12/7 12/9 12/9
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Lê Hồng Sa
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/1
Thứ 4
Thứ 5 11/1 11/1
Thứ 6 11/1 11/1
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Bùi Cao Vân
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Tấn Lượng
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/1 11/1
Thứ 4 11/1 11/1
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Phan Văn Nghĩa
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/1 12/4 12/4 10/6 10/6
Thứ 4 12/4 12/4 12/1 10/8 10/8
Thứ 5 12/1 12/1
Thứ 6 10/6 10/8 10/8
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Thanh
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/5
Thứ 4 12/5 12/5 11/5
Thứ 5 12/5 12/5 11/5 11/5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Dương Thị Như Trang
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/3 12/6 12/6 10/4 10/2
Thứ 4 12/6 11/4 12/3
Thứ 5 10/2 10/2 10/4
Thứ 6 12/3 12/3 12/6 10/4 10/4 10/2
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Lê Văn Hiền
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/4 11/4
Thứ 3
Thứ 4 11/7 11/7 11/8
Thứ 5 11/1 11/4 11/9 11/7 11/6
Thứ 6 11/4 11/5 11/7 11/7
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Đoàn Thị Phượng
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/2
Thứ 3 12/2 12/2 12/8 12/8
Thứ 4 10/5 10/5 10/1
Thứ 5 10/1 10/1
Thứ 6 12/2 12/8 12/8 10/5 10/5 10/1
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Đỗ Thị Thuận
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/2 11/2
Thứ 3
Thứ 4 11/2 11/2 11/2 11/8 11/8 10/7
Thứ 5 10/9 10/9 11/8
Thứ 6 10/7 10/7 10/9 11/8
Thứ 7 10/7 10/9
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Xuân Tỉnh
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/6 12/5
Thứ 3 11/9 11/7 11/8
Thứ 4 12/3 12/2 12/4 12/1 11/9 11/6
Thứ 5
Thứ 6 11/8 11/6 11/7
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị Thanh Vân
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 12/8 12/7
Thứ 3 10/7 10/6 10/3
Thứ 4 10/1 10/3 10/2 10/6
Thứ 5 10/4 10/2 10/5
Thứ 6 10/4 10/5 10/1 10/7
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Dương Hồng Hải
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/2 11/5 11/3 11/1
Thứ 4 10/9 10/10 10/8
Thứ 5 11/2 11/1 11/4
Thứ 6 11/3 11/5 11/4 10/8 10/10 10/9
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Dương Thị Ngọc Hà
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/6 12/6
Thứ 4 10/3 10/3
Thứ 5 12/6 12/6
Thứ 6
Thứ 7 10/3 10/3
Thời khoá biểu giáo viên Thái Thị Thảo
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/7 11/6 11/9 11/9
Thứ 4 11/7 11/7 11/6
Thứ 5 11/6 11/7
Thứ 6 11/9 11/9 11/6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Châu Thị Hiền
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/7 12/7
Thứ 4 10/6 10/6 10/4 10/4
Thứ 5 10/4 10/4 10/6
Thứ 6 12/7 12/7
Thứ 7 10/4
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Ngọc Phẩm
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/2
Thứ 3 10/7 10/2 10/2
Thứ 4 12/8 12/8 10/7 10/7
Thứ 5 12/8 12/8
Thứ 6
Thứ 7 10/2 10/2
Thời khoá biểu giáo viên Phạm Thị Xuân Hiếu
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/1 11/1
Thứ 3 10/9 10/9 10/1 10/1
Thứ 4
Thứ 5 10/1 10/1 10/9
Thứ 6 11/1 11/1
Thứ 7 10/9
Thời khoá biểu giáo viên Bùi Quốc Công
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/3 11/8
Thứ 3 11/3 11/3
Thứ 4 11/8 11/8
Thứ 5
Thứ 6 10/8 10/8
Thứ 7 11/3 11/3 11/8 10/8
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thống
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 12/7 11/1 12/2
Thứ 4 10/7 10/6
Thứ 5 10/6 10/6 10/7 10/7
Thứ 6
Thứ 7 12/2 12/7 12/7
Thời khoá biểu giáo viên Trần Thị Phương Duyên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/2 12/3 12/1
Thứ 3 12/1 12/3 11/2
Thứ 4
Thứ 5 12/1
Thứ 6 11/2 12/1 12/3 12/3
Thứ 7 11/2 11/2
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Thị Xuân Đào
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/4 11/4 10/5 10/5 10/10
Thứ 4 11/4 11/4
Thứ 5 10/5 10/10 10/10
Thứ 6
Thứ 7 10/5 10/10
Thời khoá biểu giáo viên Phạm Thị Sen
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/2 12/2 11/5
Thứ 3 12/9 11/5 11/5
Thứ 4 12/9 11/5
Thứ 5 12/2 12/2
Thứ 6
Thứ 7 12/9 12/9 12/9
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Đức Hiền
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 12/9 12/7
Thứ 5 12/9 12/7 10/6 10/6
Thứ 6 10/10 10/6 10/10
Thứ 7 10/10 10/10 10/10 10/10
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 Thứ 3
Thứ 3 Thứ 4
Thứ 4 Thứ 5
Thứ 5 Thứ 6
Thứ 6 Thứ 7
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 2 3 4 5 1 2
Thứ 3 2 3 4 5 1
Thứ 4 2 3 4 5 1
Thứ 5 2 3 4 5 1
Thứ 6 2 3 4 5 1
Thứ 7 2 3 4 5
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/3 10/1
Thứ 4 10/4 10/1 10/5
Thứ 5 10/3
Thứ 6 10/2 10/4 10/5
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/5
Thứ 3 10/5 11/7
Thứ 4 10/5
Thứ 5 11/7
Thứ 6
Thứ 7 11/7 11/7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10/1
Thứ 5 10/1 10/7 10/1
Thứ 6 10/7
Thứ 7 10/7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/7 10/8 10/10 10/8
Thứ 4 10/10
Thứ 5 10/10 10/7 10/7
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/6 10/9
Thứ 4
Thứ 5 10/9 10/6
Thứ 6 10/6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/9 10/9 10/6 10/6
Thứ 4 10/3 10/9 10/3
Thứ 5 10/6
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/1
Thứ 3
Thứ 4 10/10 10/1
Thứ 5 10/10 10/1
Thứ 6
Thứ 7 10/1
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 11/8 11/6
Thứ 5 11/9 11/9
Thứ 6 11/7 11/9 11/8
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/4 10/4 10/2 10/2
Thứ 4 10/2
Thứ 5 10/4
Thứ 6 10/4 10/2
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/4
Thứ 4 10/5
Thứ 5
Thứ 6 10/5
Thứ 7 10/5
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4 10/6
Thứ 5
Thứ 6 10/6
Thứ 7 10/6
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 10/1
Thứ 4 10/9
Thứ 5
Thứ 6 10/1 10/9 10/9 10/1
Thứ 7 10/9
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/7
Thứ 3 11/7
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 11/6 11/6 11/7 11/7 11/7
Thứ 7 11/6 11/6
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/10
Thứ 3 10/10 10/5
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 10/5 10/5 10/10
Thứ 7 10/10
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/9 11/9
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6 11/9
Thứ 7 11/9
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Ngọc Đính
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3 P12/1 P12/1 P12/2 P12/2
Thứ 4 TD11/9 TD111/9 TD11/8 TD11/8 P12/9 P12/9
Thứ 5 TD11/6 TD11/6 TD11/7 TD11/7 P12/3 P12/3 TD11/5 TD11/5
Thứ 6 P12/5 P12/5 P12/4 P12/4
Thứ 7 P12/5 P12/5 P12/4 P12/4
Thời khoá biểu giáo viên Phan Thị Lệ Mỹ
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3 TD10/6 TD10/6 TD10/7 TD10/7 P11/1(L),P11/3© P11/1(L),P11/3(C) P11/2 (L),P11/4© P11/2(L),P11/4(C)
Thứ 4 TD 10/2 TD 10/2 TD 10/3 TD10/3 P11/5(C) P11/5(C)
Thứ 5
Thứ 6 TD 10/4 TD 10/4 TD10/5 TD10/5
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Phan Châu Niêm
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3 P10/1(L),P10/3(C) P10/1(L),P10/3(C) P10/2(L),P10/4(C) P10/2(L),P10/4(C)
Thứ 4 TD12/8 TD12/8 TD12/9 TD12/9
Thứ 5 TD10/1 TD10/1 P10/5 (C) P10/5( C) TD12/7 TD12/7 TD12/6 TD12/6
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Vương Chí Sĩ
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3
Thứ 4 P12/8 P12/8
Thứ 5 P12/6 P12/6 P12/7 P12/7
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Hồ Xuân Sơn
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3 TD12/2 TD12/2 TD`11/3 TD11/3
Thứ 4 P11/6(L),P11/8(C) P11/6(L),P11/8(C) P11/7(L),P11/9(C) P11/7(L),P11/9(C) TD11/2 TD11/2 TD11/1 TD11/1
Thứ 5 TD11/4 TD11/4 TD12/3 TD12/3
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên Nguyễn Tuy
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 CC
Thứ 3 TD 10/8 TD 10/8 P10/10 (L) P10/10(l) TD12/1 TD12/1
Thứ 4
Thứ 5 P10/6((L),P10/8(C) P10/6(L),P10/8(C) P10/7(L),P10/9(C) P10/7(L),P10/9(C)
Thứ 6 TD10/9 TD10/9 TD10/10 TD10/10 TD12/4 TD12/4 TD12/5 TD12/5
Thứ 7 TD12/4 TD12/4 TD12/5 TD12/5
Thời khoá biểu giáo viên Hoàng Thị Kim Thi
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3 11/9 11/8
Thứ 4 12/1 11/5 12/8 11/2
Thứ 5 11/9
Thứ 6 12/1 12/8 11/4
Thứ 7 11/8 11/8
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 - Dia ly
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/2 - Dia ly 11/1 - Dia ly
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/10 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/9 - Anh 11/9 - Anh 11/9 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/5 - Anh 12/5 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/4 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/7 - Anh
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/1 - Hoa hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/9 - Hoa hoc 10/9 - Hoa hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/5 - Vat ly 12/2 - LyCN
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/5 - Vat ly 12/5 - Vat ly
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/8 - Sinh vat
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/6 - Sinh vat 10/6 - Sinh vat
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/4 - GDCD 12/5 - Lich su 12/1 - Lich su 12/4 - GDCD
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/1 - GDCD 12/3 - GDCD 12/6 - GDCD 12/1 - GDCD
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/3 - Lich su
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/3 - Lich su
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/6 - Lich su
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/7 - Toan 12/9 - Toan 12/9 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/1 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/4 - Toan 12/1 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/6 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/6 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/8 - Toan 12/8 - Toan 12/8 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/2 - Toan
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/9 - Tin hoc 12/7 - Tin hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/6 - Tin hoc 11/5 - Tin hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/3 - Tin hoc 10/2 - Tin hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/2 - Tin hoc 12/1 - Tin hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 12/5 - Tin hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 10/8 - Van hoc 11/8 - Van hoc 10/8 - Van hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/7 - Van hoc 11/7 - Van hoc 11/7 - Van hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2 11/4 - Van hoc
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thời khoá biểu giáo viên
Thứ Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7